Com ser membre de RETECORK?

Qualsevol autoritat local, regional o altra organització no territorial pot presentar la sol·licitud d'adhesió a la Direcció Executiva de RETECORK.

En el cas dels municipis, s'ha d'acordar per Ple de l'Ajuntament. En aquest Ple s'ha d'acordar adherir-se a la Xarxa fent front a la quota anual establerta pels estatuts, segons el nombre d'habitants del municipi, i delegar a una persona de contacte per a gestions vàries.

Les entitats o organitzacions hauran de seguir el mateix procediment, però en aquest cas s'acordarà mitjançant el Consell d'Administració d'aquesta o en definitiva, l'òrgan gestor.

Un cop es disposi de l'acord, les noves adhesions estaran supeditades a l'aprovació de l'Assemblea General anual.